Kitetour/Cabrinha Big Air - Lynæs van
25.05.2019
Kitetour/Cabrinha Big Air - Lynæs van
26.05.2019
Kitetour/Cabrinha Big Air - Mobilt Fyn og sydlige
15.06.2019
Kitetour/Cabrinha Big Air - Mobilt Fyn og sydlige
16.06.2019
Kitetour/Cabrinha Big Air - reservewe
03.08.2019